Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

• sprawy rozwodowe

• separacja

• sprawy o alimenty oraz o ustalenie
    kontaktów z dzieckiem

• ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie
    władzy rodzicielskiej

• rozdzielność majątkowa i podział
    majątku wspólnego,

• sprawy o alimenty oraz o ustalenie
    kontaktów z dzieckiem

• ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
• unieważnienie małżeństwa.

 

Prawo cywilne

 • weryfikowanie oraz sporządzanie
     umów cywilnoprawnych,

• ochrona dóbr osobistych,

• obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami,

• sprawy o zasiedzenie, użytkowanie
    wieczyste oraz służebności,

• wpisy do ksiąg wieczystych, w tym hipotek,

• sprawy odszkodowawcze z reżimu
    deliktowego i kontraktowego,

• bezpodstawne wzbogacenie
    i nienależne świadczenie,

• zniesienie współwłasności,

• prawo spadkowe,

• postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,

• prawo autorskie,

 

Prawo gospodarcze i handlowe

 • zakładanie, rejestracja oraz likwidacja
     spółek handlowych,

• postępowania rejestrowe,

• postępowania przed sądem rejestrowym,

• obsługa prawna organów spółek
    tj. Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza
    i Zarząd,

• udział w posiedzeniach organów spółek,

• tworzenie korporacyjnych aktów prawnych
    (uchwały, regulaminy itp.).

 

Prawo administracyjne

• prowadzenie postępowań przed organami
    administracji publicznej,

• reprezentowanie przed sądami
    administracyjnymi.

Przykładowy katalog spraw prowadzonych przez Kancelarię:

Prawo karne

• pomoc prawna na każdym etapie postępowania
    karnego (policja, prokuratura, areszt śledczy,
    Sąd, zakład karny);

• składanie doniesień o podejrzeniu popełnienia
    przestępstwa,

• obrona podejrzanych i oskarżonych na etapie
    postępowania przygotowawczego i sądowego,

• reprezentowanie pokrzywdzonych
    i oskarżycieli posiłkowych,

• reprezentowanie osób zatrzymanych
    i tymczasowo aresztowanych wraz dochodzeniem
    odszkodowań w ich imieniu,

• obrona osób obwinionych w sprawach
    o wykroczenia,

• sporządzanie pism procesowych, w szczególności
    tj., apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski
    oraz prywatne akty oskarżenia,

• reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
    w tym przed sądem penitencjarnym
    i w sprawie wyroku łącznego.

 

Prawo pracy

 • dochodzenie roszczeń pracowniczych
    i pracodawcy na etapie polubownym i sądowym,

• reprezentowanie stron stosunku pracy przed
    sądami i innymi organami (np. Państwową
   Inspekcją Pracy),

• dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku
    przy pracy lub choroby zawodowej,
    w tym wobec ZUS,

• reprezentacja pracowników i pracodawcy
    podczas tworzenia i realizacji układów
    zbiorowych pracy,

• tworzenie aktów prawnych pracodawcy,
    w tym regulaminów pracy i wynagradzania,

• tworzenie umów o zakazie konkurencji
    obowiązujących w trakcie
    i po ustaniu stosunku pracy,

• doradztwo prawne na etapie nawiązywania,
    modyfikowania i rozwiązywania stosunku pracy,

• nadzór prawny nad respektowaniem praw
    i obowiązków pracownika oraz pracodawcy.

© 2014 Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Kossow

Projekt graficzny i wykonanie marekdemko.pl